SG160-1/2INCH ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH