SG160-1/8INCH ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH