SG160-3/8INCH ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH