L95015-2 ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT ARTIST PAINT BRUSH