L95015-30 ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT ARTIST PAINT BRUSH