R2150-S-6 ROYAL AQUALON SHORT SHADER BRUSH SIZE S-6