ROYAL BRUSH BK66-1/2" BIG KIDS CHOICE FILBERT BRUSH