SG155-10 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH