SG155-12 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH