SG155-4 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH