SG155-6 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH